Nákupný košík

Košík je prázdny.

Obchodné podmienky1. Vymedzenie pojmov

- PREDÁVAJÚCI - prevádzkovateľ internetového obchodu www.SpecialneECV.sk je SCANDAL s.r.o., Čataj 118, 900 83 Čataj, IČO: 44 358 512, DIČ: 2022678658

- KUPUJÚCI - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

- TOVAR - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.SpecialneECV.sk

- OBJEDNÁVKA - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.SpecialneECV.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, v deň objednania tovaru, emailom, na adrese: SHOP@SPECIALNEECV.SK. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena.

V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má, zo zákona, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je predmetom predaja tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. tabuľky s vlastným textom). Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledovné podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, a to písomne emailom na adresu SHOP@SPECIALNEECV.SK, kde zároveň uvedie číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí.

- tovar zašle kupujúci doporučene, nie však na dobierku, spolu s kópiou faktúry.

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo nie je neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade, že tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

Termín dodania tovaru je obvykle do 1 - 5 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho, v prípade, že sa TOVAR NACHÁDZA NA SKLADE.

V prípade TOVARU NA OBJEDNÁVKU (napr. tabuľka s vlastným textom), bude tovar dodaný do 10-tich pracovných dní od prijatia úhrady na účet našej spoločnosti.

V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru.

Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať.6. Dodanie tovaru

a) Tovar bude dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena poštovného a balného je spolu vo výške 3,- EUR.

b) Tovar bude expedovaný až po jeho úhrade, konkrétne po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Číslo účtu bude kupujúcemu automaticky zaslané e-mailom pri objednávke.7. Záruka, reklamácie a servis

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, na našu adresu, pokiaľ predávajúci neurčí inak.Adresa kancelárie: SCANDAL s.r.o., Čataj 118, 900 83 Čataj.g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.

Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie DODRŽUJTE prosím nasledujúci POSTUP:

1) Pošlite e-mail na našu adresu: SHOP@SPECIALNEECV.SK, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis vady.

2) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

3) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom vady a kópiou faktúry. Ak sa adresa, kam má byť dodaný vyreklamovaný výrobok bude líšiť s adresou na faktúre, je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Vo vlastnom záujme, pre urýchlenie reklamácie, prosíme zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná emailom.8. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek informácií, nám napíšte na našu e-mailovú adresu info@SPECIALNEECV.SK

* Všetky objednávky tabuliek uhradené do 29.5.2024 do 10.00hod, budú nasledujúci PRACOVNÝ deň (STVRTOK) vyrobené a vyexpedované. Tovar zasielame 1.triedou a za príplatok do celého sveta. Ďakujeme, tím SpecialneECV.sk *ferrari, mclaren, bmwPredaj osobných a úžitkových áut
Špeciálne ŠPZ-ky


Špeciálne ŠPZ-ky

Naši firemní zákazníci

AuJob s.r o AuJob s.r o
ZMKUKOO ZMKUKOO
PNT s.r.o PNT s.r.o
PKJUDO3 PKJUDO3
BALON11 BALON11
Ľubomír Tkáč2 Ľubomír Tkáč2
BLBALON BLBALON
GAVIOL1 GAVIOL1
MIVAMAP MIVAMAP
ROMAG s.r.o. ROMAG s.r.o.
EURO SATURN, s.r.o. EURO SATURN, s.r.o.
TTLEGIA TTLEGIA
LCIWAN1 LCIWAN1
TEBAU s.r o. TEBAU s.r o.